Deelnemingsreglement

Wie inschrijft voor onze informatiebeurs verklaart zich akkoord met het deelnemingsreglement.

Lijntekening Lijntekening
 1. INSCHRIJVING EN DEELNAME

Deelname aan de beurs is enkel mogelijk via het inschrijvingsformulier op de website www.reva.be.

Het verzenden van het inschrijvingsformulier geldt als onherroepelijke aanvaarding van het deelnemingsreglement voor beurzen georganiseerd door REVA vzw en de richtlijnen voor de exposant uitgevaardigd door REVA vzw. Deze reglementen en richtlijnen maken integraal deel uit van onderhavig deelnemingsreglement. Na inschrijving wordt jou een voorlopige standplaats toegekend. Het betalen van de factuur geldt als onherroepelijke aanvaarding als bestelling van wat gefactureerd werd en van alle gerelateerde kosten die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om deel uit te maken van hetzelfde geheel, en van aanvaarding van het beursreglement zoals het met de factuur meegestuurd werd.

REVA vzw behoudt zich het recht voor inschrijvingen, deelnemers, producten, diensten te weigeren of uit een stand te verwijderen zonder dit te moeten motiveren, maar alleszins indien deze niet voldoen aan de voorwaarden tot deelname of wanneer de diensten of de tentoongestelde waren niet in overeenstemming zijn met de geest, de uitstraling en de status van de beurs, of niet passen onder de noemer van informatieve en ondersteunende activiteiten in het belang van personen met een beperking en ouderen en dit zonder dat daarvoor enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn.

Deelname aan de beurs is persoonlijk en niet voor overdracht of onderhuur vatbaar.

De inschrijvingstermijn loopt af één maand voor de opening van de beurs. Wie later inschrijft kan nog deelnemen als er nog plaats is, maar ontvangt een factuur verhoogd met 15% op de normale inschrijvingsprijs, om organisatorische redenen en om wijzigingskosten te dekken.

Inschrijving is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van REVA vzw die geldt als bewijs van de overeenkomst.

Indien ten laatste de middag voor de opening van de beurs de toegekende standplaats niet daadwerkelijk ingenomen wordt door de exposant met de producten waarvoor toelating werd gevraagd, of de factuur niet volledig is betaald, kan REVA vzw deze standplaats definitief toewijzen aan een andere exposant, zonder dat de betrokken deelnemer enig recht op schadevergoeding kan doen gelden noch zich kan onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen. Is er geen andere exposant dan kan REVA vzw de stand laten afsluiten en/of de lege ruimte inrichten op kosten van de nalatige exposant.

 1. PRIJS EN PRIJSWIJZIGING

De prijzen voor de verschillende standplaatsen voor exposanten (huurprijs, eventuele prijs opbouw stand, dossierkost … enz.) zijn gepubliceerd op de website www.reva.be.

De vermelde huurprijzen kunnen worden verhoogd wanneer zich een prijsverhoging zou opdringen, voortvloeiende uit prijswijzigingen die zelf het gevolg zijn van gewijzigde wisselkoersen en/of vervoerskosten, en/of nuts- of brandstofkosten en/of gewijzigde heffingen en belastingen en/of bijkomend opgelegde voorschriften, met inbegrip van gezondheid- of veiligheidsvoorschriften bij epidemieën, pandemieën, aanslagen, verhoogde veiligheidsalerts … enz.).

Indien deze aanpassing evenwel een prijsverhoging van meer dan 15% zou inhouden, kunnen de deelnemers hun deelname opzeggen per aangetekend schrijven, binnen de 14 dagen na mededeling van de aangepaste prijzen.

 1. FACTURATIE EN FACTUURVOORWAARDEN

Een exposant die voor de  eerste maal inschrijft ontvangt meteen een voorschotfactuur van 50% van de prijs. Wie minder dan vijf maanden voor de eerste beursdag inschrijft, ontvangt meteen de totale factuur.

De facturen zijn via overschrijving en zonder korting betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum en alleszins ten laatste één week voor de eerste opbouwdag van de beurs. Niet tijdige betaling van de factuur zal automatisch aanleiding geven tot een interest berekend van dag tot dag in overeenstemming met de geldende wetgeving ‘betalingsachterstand’ en een schadebeding van 10%, met een minimum van €100,-.

Vanaf de eerste opbouwdag van de beurs mag REVA vzw vrij over alle standplaatsen beschikken dewelke niet volledig zijn betaald (met inbegrip van alle diensten). Alle gefactureerde bedragen blijven niettemin verschuldigd en alle kosten voor het herschikken van het beursplan op de wijze die REVA vzw het meest opportuun acht en het inkleden van de lege ruimten door het wegvallen van de stand vallen integraal ten laste van de exposant die niet tijdig al zijn facturen in volledigheid betaalde.

Protest tegen een factuur dient schriftelijk en aangetekend naar REVA vzw, Beselarestraat 44, B-8890 Dadizele te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Nadien worden geen protesten meer aanvaard.

REVA vzw beschikt over een retentierecht op de tentoongestelde goederen en het gebruikte materieel tot volledige betaling van de aan REVA vzw nog verschuldigde bedragen. De kost voor het in retentie houden van goederen is steeds ten laste van de deelnemer. De goederen zullen pas vrijgegeven worden na volledige betaling van alle facturen en kosten.

 1. OPTIES

Tot vijf maanden voor de beurs blijft een optie op een standplaats maximaal één maand geldig. Tijdens de laatste vijf maanden, tot uiterlijk 1 maand voor de beurs, blijft een optie maximaal één week geldig. Vanaf één maand voor de beurs kan geen optie meer genomen worden.

 1. ANNULATIE

Bij gehele annulatie wordt de dossierkost steeds volledig aangerekend. Bij gedeeltelijke annulatie (= verkleinen van de standoppervlakte) wordt 50% extra dossierkost aangerekend.

Bij gehele annulatie van de deelname of bij het verkleinen van de standoppervlakte, worden bovendien de volgende kosten aangerekend:

 • Annulatie 8 maanden of langer voorafgaand aan de eerste opbouwdag van de beurs: 15% van de huurprijs van de geannuleerde oppervlakte;
 • Bij annulatie in de periode van 8 tot 5 maanden voorafgaand aan de eerste opbouwdag van de beurs: 30% van de huurprijs van de geannuleerde oppervlakte;
 • Bij annulatie 5 maanden of minder voorafgaand aan de eerste dag van de beurs: 100% van de huurprijs van de geannuleerde oppervlakte;
 • Indien de annulatie binnen de periode van één maand voor de eerste opbouwdag gebeurt en de geannuleerde standoppervlakte kan niet meer verhuurd worden, zullen bovendien ook de kosten voor het afsluiten van de stand aangerekend worden;
 • Indien de annulatie binnen de periode van één week voor de eerste opbouwdag gebeurt zullen alle kosten voor het herschikken van het beursplan op de wijze die REVA vzw het meest opportuun acht en het inkleden van de lege ruimten door het wegvallen van de geannuleerde oppervlakte aangerekend worden;
 • Alle bestelde diensten en publiciteit (bijv. in REVAzine …) zullen steeds integraal aangerekend worden.
 • Eventueel ontvangen vroegboekkorting wordt steeds verrekend.
 1. PLAN VAN DE STANDPLAATSEN

REVA vzw behoudt zich het recht voor om de standplaats of het plan van de standplaatsen te wijzigen. Bij de inschrijving krijgt elke deelnemer een standplaats toegewezen. REVA vzw behoudt zich echter het recht voor op elke verandering om organisatorische of andere redenen. De toegewezen standplaats kan dus nooit als definitief opgeëist worden. Er wordt in voorkomend geval wel zoveel mogelijk in overleg met de betrokken exposant(en) een andere standplaats toegekend.

 1. OPBOUW DER STANDEN EN EIGEN STANDBOUW

De exposanten kunnen hun stand laten opbouwen door Flanders Expo/Easyfairs tegen vergoeding of gebruik maken van een zelfgekozen standenbouwer of zelf de stand opbouwen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met volgende uren:

 • Eerste opbouwdag (dinsdag voor de beurs): voor alle standhouders met naakte oppervlakte (niet voor modulestanden). Vrachtwagens toegelaten van 8u00 tot 22u00.
 • Tweede opbouwdag (woensdag voor de beurs): voor alle standhouders. Vrachtwagens toegelaten van 8u00 tot 14u00. Auto’s en kleine bestelwagens toegelaten tot 20u00. Alle standen moeten om 20u00 ingericht zijn.
 • Vervroegde opbouw is enkel mogelijk mits Flanders Expo/Easyfairs daarvoor toelating geeft en de door Flanders Expo/Easyfairs aangerekende kosten betaald worden.

Opbouw van de stand en deelname aan de beurs, is pas mogelijk na volledige betaling van alle facturen.

Alle exposanten dienen zich te houden aan de geldende reglementen en voorschriften. De gehuurde oppervlakte dient volledig te worden ingenomen.

De wanden die uitgeven op de gangen moeten open zijn en toegankelijk voor het publiek. Wanden die uitgeven op open ruimtes zoals een terras worden gelijkgesteld aan gangen. Uitzonderingen hierop zijn aan te vragen bij REVA vzw. In ieder geval dient dan de achterkant van de wand afgewerkt te worden (egale panelen, geen kabels zichtbaar…).

De wanden van de stand dienen 2,5 m hoog te zijn, niet hoger, niet lager. Doorzichtige opbouwprofielen op de hoeken van de stand vormen hierop een uitzondering, maar tussen de profielen mogen de wanden zelf niet hoger zijn dan 2,5 meter. Wie hoger wil bouwen dient dit aan te vragen bij REVA vzw (reva@reva.be) en de goedkeuring te hebben van de rechtstreekse buren.

Wie hoger bouwt dan 2,5m en de toestemming heeft van de aangrenzende exposant(en) zorgt ervoor dat het deel van de achterkant van de wand dat hoger is dan 2,5m mooi afgewerkt is (egale panelen, geen kabels zichtbaar…).

Vanaf 1 meter afstand van de wand met je buur kan je hoger bouwen, op voorwaarde dat de constructie of de reclame de aangrenzende exposant(en) niet hindert.

De wanden dienen de volledige oppervlakte, gemeenschappelijk met de naburige stand(en) en de muren van de hal te bedekken.

Minstens 1 maand voor de aanvang van de beurs bezorg je REVA vzw en Easyfairs het ontwerp van je stand. Indien je op minder dan 1 maand van de aanvang van de beurs inschrijft, dan bezorg je ten laatste 3 werkdagen na inschrijving het ontwerp van je stand aan REVA vzw.

Indien de standbouw niet voldoet aan de gestelde voorwaarden behoudt REVA vzw zich het recht voor een standaardmodule te laten opbouwen op kosten van de deelnemer.

De deelnemers worden verzocht de juistheid van de afmetingen van de standplaatsen na te gaan alvorens hun standbouw aan te vangen. REVA vzw kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor kleine verschillen die er zouden kunnen bestaan tussen de aangeduide afmetingen en de werkelijke afmetingen van de standplaats.

Zware transportmiddelen met een grondbelasting van meer dan 3.500 kg/m2 worden binnen de beurshallen niet toegelaten. Voor specifieke vragen hierover moet men zich tot Flanders Expo/Easyfairs richten. Tijdens de opbouw is er geen toegangscontrole voorzien. Flanders Expo/Easyfairs staat in voor permanente bewaking, dag en nacht. Tijdens de opbouw en afbouw is de exposant zelf verantwoordelijk voor zijn materiaal.

Tijdens de opbouw en afbraak is het verboden materialen in de gangen te laten staan, zodat een vrije doorgang verzekerd blijft.

Iedere stand dient te worden verlicht. Als dit niet het geval is zal REVA vzw het recht hebben de stand bij te werken op kosten van de in gebreke blijvende exposant.

Publiciteitsborden dienen zo opgesteld dat ze niet boven de wand uitsteken. Vanaf 1 meter afstand van de wand met de naburige exposanten  kunnen wel hogere publiciteitsborden worden geplaatst, maar die mogen niet hinderlijk zijn voor de andere standhouders. In het geval dat de exposant van deze regel wil afwijken (vb. voor publiciteit die opgehangen wordt) moet vooraf een schriftelijke vergunning aan REVA vzw bekomen worden (reva@reva.be). Alle nuttige gegevens dienen samen met de aanvraag opgegeven te worden: afmetingen, uitzicht, plaats van bevestiging…

Onder geen enkel beding mogen lege verpakkingen in de stand opgeslagen worden gedurende de beurs. Zij dienen verplicht door de exposant opgeruimd te worden. Het is absoluut verboden vloeren, wanden, tapijten en standen te beschadigen door gebruik van nagels, spelden, nietjes, stickers, kleefbanden, beschilderingen, viltstiften … enz. Indien schade wordt vastgesteld, zal die aan de standhouders aangerekend worden.

Flanders Expo/Easyfairs stelt een online bestelformulier ter beschikking waar elke exposant bijkomend materiaal en diensten (meubilair, verlichting, elektriciteit…) kan bestellen. Flanders Expo/Easyfairs bezorgt de nodige info om toegang te hebben tot het bestelformulier. Het meubilair en de aansluiting van de verlichtings-armaturen die bij Flanders Expo/Easyfairs gehuurd werden, zullen ten laatste op de laatste opbouwdag om 14u00 op de stand geleverd/uitgevoerd zijn. Indien dit niet correct gebeurt kan REVA vzw hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De aansluiting op nutsleidingen kan enkel gerealiseerd worden door Flanders Expo/Easyfairs.

Water aan- en afvoer zijn niet op alle standen mogelijk.

De exposanten zijn verplicht de elektrische stroom op hun stand te laten aansluiten door Flanders Expo/Easyfairs, volgens de modaliteiten die Flanders Expo/Easyfairs oplegt aan de exposanten.

De elektrische installaties die niet voldoen aan het ‘Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties’ zullen van elektriciteit afgesloten worden. Alle installaties worden gekeurd. Alle herstellingen aan de gehuurde elektrische installaties zullen aangerekend worden.

De standhouders zullen het juiste vermogen aanvragen, ook rekening houdend met toestellen die niet onmiddellijk zichtbaar zijn (vb. koelkast, koffiezet … enz.).

Op het plan staan de aansluitingspunten voor elektriciteit en water aangeduid met twee gekoppelde vierkanten.

REVA vzw komt onder geen enkele hoedanigheid tussen in de relatie tussen de exposant en Flanders Expo/Easyfairs m.b.t. nutsleidingen, water, gas of elektriciteitsvoorzieningen of andere diensten.

De finale reiniging van de hal en gangen voor de opening van de beurs wordt door Flanders Expo/Easyfairs gedaan. Hiervoor moeten de gangen op de laatste opbouwdag om 20u00 door de standhouders volledig ontruimd zijn.

 1. VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

Toestellen, werktuigen en elektrische – of gasleidingen moeten worden geplaatst volgens de gebruikelijke wettelijke voorschriften, de richtlijnen van Flanders Expo/Easyfairs, de brandveiligheidsvoorschriften en als voorzichtig en redelijk persoon. Gas is enkel toegestaan na voorafgaandelijke toestemming door Easyfairs.

Als ontvlambare stoffen gebruikt worden, dient de deelnemer hiervoor een speciale verzekering te onderschrijven. Alle decoratiematerialen dienen brandvrij te zijn of brandvertragend behandeld te zijn. Ontplofbare stoffen zijn in ieder geval verboden.

In de constructies van de standen zijn dakbedekkingen in brandbare stoffen of pvc verboden. Wanneer een dakbedekking wordt aangebracht moet het bewijs van brandwerendheid ter beschikking zijn van Flanders Expo/Easyfairs.

Exposanten dienen zich ook steeds te gedragen naar de gebruikelijke wettelijke voorschriften, de richtlijnen van Flanders Expo/Easyfairs en als voorzichtig en redelijk persoon betreffende de vigerende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Aangezien afhankelijk van het lokaal alarmniveau er extra maatregelen kunnen worden genomen op lokaal of organisatorisch niveau, dient elke exposant op voorhand de website van de stad, gemeente, Flanders Expo/Easyfairs of REVA vzw te raadplegen.

 1. AANWEZIGHEID OP STAND EN BEWAKING

De exposanten zijn tijdens de openingsuren van de beurs verplicht hun stand permanent te bemannen. De stand mag slechts bemand worden door eigen personeelsleden of aangestelden van de exposant, leden of vrijwilligers van de vereniging of diensten. Hun actieterrein beperkt zich tot de gehuurde standoppervlakte en niet in de gangen en met respect voor de collega-exposanten.

Gedurende de openingsuren van de beurs, de uren van opbouw en afbouw en ‘s nachts is er permanent camerabewaking in de hall onder de verantwoordelijkheid van Flanders Expo/Easyfairs. Voor de bewaking van zijn materiaal/producten mag de exposant geen eigen bewakingsfirma op de beursvloer voorzien. Tijdens de openingsuren van de beurs zijn er bewakers aanwezig in de beurshal. De bewakers zullen erop toezien dat er tijdens de beursdagen en tijdens de op- en afbouw geen materialen en/of tentoongestelde producten van de beursvloer verwijderd worden. Een exposant die zich benadeeld voelt door andere exposanten of door derden kan enkel tegen deze bewakers verhaal uitoefenen en daarvoor geenszins REVA vzw aansprakelijk stellen.

 1. ONTRUIMING VAN DE STANDEN

Elke exposant moet de standplaats volledig ontruimen vóór de eerste dag na afloop van de beurs om 18u00. Hierbij dient rekening te worden gehouden met volgende uren:

 • Afbouw op de laatste beursdag (zaterdag): 17u00 – 24u00. De poorten gaan pas open wanneer alle bezoekers de hal hebben verlaten;
 • Afbouwdag (zondag): 08u00 – 18u00.

Uitzonderingen dienen met Flanders Expo/Easyfairs voorafgaandelijk en schriftelijk te worden besproken en zullen onderhevig zijn aan bijkomende kosten voor bewaking en opslag.

Het is de exposanten verboden tentoongestelde artikelen weg te nemen voor de einddatum of het sluitingsuur van de beurs.

Ook tijdens de periode van de afbouw kan REVA vzw niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging of verdwijning van decoratiemateriaal of producten.

Alle verpakkingsmateriaal en ander afval dient van de standplaats verwijderd te worden. Indien na afsluiting van de afbouwtermijn zou blijken dat goederen die aan een exposant toebehoren, nog in de zalen achtergebleven zijn, zullen zij verwijderd worden op kosten en risico van de exposant.

Het terugkrijgen van de in bewaring gehouden producten en materialen is afhankelijk van het vooraf terugbetalen van de gemaakte onkosten.

Alle materialen die niet zijn weggehaald binnen de 65 dagen na de sluiting van de beurs worden eigendom van REVA vzw.

 1. GEZAMENLIJKE HUUR EN ONDERVERHURING

Exposanten die samen een standplaats willen huren moeten dat melden aan REVA vzw. Zij dienen zich apart in te schrijven als exposant en worden ook afzonderlijk gefactureerd, conform de oppervlakte en elk met een eigen dossierkost.

Onderverhuring of afstand van een standplaats, geheel of gedeeltelijk, onder welke vorm ook, zelfs ten kosteloze titel, is uitdrukkelijk verboden.

 1. VERKEER EN SNELHEIDSBEPERKING

De exposant is aansprakelijk voor elke schade die wordt toegebracht door zijn fout bij verplaatsingen in de gangen van de beurs. Hierbij gelden de algemene regels van de wegverkeerswet.

In de gangen van de beurs geldt uit veiligheidsoverwegingen een snelheidsbeperking van 5 km/u voor alle voertuigen (fietsen, rolstoelen, scooters …), om ongevallen te vermijden en slechthorenden, doven, blinden en slechtzienden niet te doen schrikken. Snelheidsovertredingen zullen aanleiding geven tot het innen van een schadevergoeding aan €100,- per inbreuk.

 1. AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN

Elke exposant is verantwoordelijk voor zijn stand en zijn tentoongestelde voorwerpen en voor eventuele schade toegebracht aan de gebouwen of het materieel en materiaal van Flanders Expo/Easyfairs, aan andere exposanten, aan bezoekers of aan derden. REVA vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld ingevolge inbreuken door exposanten, derden of bezoekers op geldende wetten of reglementeringen.

De exposanten zijn verplicht toe te treden tot de verzekering van ‘nagel tot nagel’, die werd afgesloten door Flanders Expo/Easyfairs. Easyfairs noch REVA vzw treden op als medeverzekeraar.

De exposanten zijn ook verplicht toe te treden tot de verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid van de exposanten, die werd afgesloten door Flanders Expo/Easyfairs. Flanders Expo/Easyfairs noch REVA vzw treden op als medeverzekeraars.

De exposanten zijn verplicht hun eigen personeel, vrijwilligers of aangestelden of onderaannemers te verzekeren voor arbeidsongevallen.

REVA vzw is ontslagen van alle verantwoordelijkheid, in het bijzonder deze bedoeld onder artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De exposanten zien af van alle verhaal tegenover Flanders Expo/Easyfairs, REVA vzw en andere huurders of bezoekers van het gebouw voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding, voortvloeiende uit gedeeltelijke of gehele stroomonderbrekingen, of onderbreking van de centrale verwarming, of welk verlies en/of waardevermindering aan zaken die aan hen of aan derden toebehoren, aan goederen en tentoonstellingsmateriaal die zich in het gebouw bevinden.

 1. PUBLICITEIT

Het is verboden om zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van REVA vzw:

 • Monsters of drukwerken uit te delen buiten de stand of op gemeenschappelijke locaties zoals terrassen, inkomruimte, gangen, sanitair, parking …;
 • Luidruchtige of andere demonstraties te houden om de klant te lokken, op welke wijze ook, en eender welke reclame te voeren die de deelnemers in de nabijgelegen standplaatsen zou kunnen storen. Exposanten die op hun stand een attractie willen organiseren waar publiek naar komt kijken, moeten dit eerst aanvragen aan REVA vzw. Alle eventuele bijhorende extra taksen of kosten (bijv. SABAM …) zijn volledig voor rekening van de exposant;
 • Schilderwerken, publicitaire slogans, projecties, affiches of andere publiciteit aan te brengen op de binnen- of buitenmuren en vloeren van het gebouw;
 • Voorwerpen te plaatsen buiten de omtrek van de gehuurde standplaats;
 • Publiciteit op de parking te plaatsen.

Overtredingen zullen aanleiding geven tot het innen van een schadevergoeding aan €100,- per inbreuk. De kosten voor het verwijderen en/of het herstellen van eventuele schade zullen eveneens aangerekend worden.

 1. VERKOOP EN CATERING

Het is de exposanten toegelaten om in beperkte mate producten rechtstreeks op de stand aan de bezoekers te verkopen. In voorkomend geval geldt er een maximale stukprijs van €120,- incl. btw en dient deze prijs duidelijk zichtbaar te zijn.

Alle prijzen dienen in Euro en incl. alle taksen en toeslagen  aangeduid en afgerekend te worden.

De verkoop van drank en eetwaren is evenwel steeds verboden.

 1. VERGUNINGEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De exposant garandeert aan REVA vzw dat hij voor elk product of dienst die hij aanbiedt op de beurs beschikt over de nodige vergunningen, toestemmingen en intellectuele eigendoms- of gebruiksrechten en verleent aan REVA vzw, waar nodig, alle vereiste toestemmingen en rechten om publiciteit te maken voor de goederen en diensten van de exposant.

Mocht blijken dat een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, dan zal de exposant, op zijn kosten en in overleg met REVA vzw, onder meer, naar keuze van REVA vzw:

 • De goederen vervangen door gelijkwaardige goederen met dezelfde gebruiksmogelijkheden; of
 • De nodige intellectuele eigendomsrechten voor een correct gebruik van de goederen, verwerven; of
 • De goederen zodanig wijzigen, met behoud van de overeengekomen gebruiksmogelijkheden, dat de inbreuk wordt opgeheven.

Ingeval van hoogdringendheid, is REVA vzw gerechtigd gelijkwaardige goederen met dezelfde gebruiksmogelijkheden te betrekken van derden en dit volledig op kosten van de exposant.

 1. VRIJWARINGSPLICHT

De exposant verbindt er zich toe REVA vzw op eerste verzoek volledig en integraal te vrijwaren, voor elke aansprakelijkheid, verlies, schade en kost geleden door REVA vzw, ten gevolge van vorderingen ingesteld door derden met betrekking tot een door de exposant met REVA vzw onderhandelde, afgesloten of uitgevoerde overeenkomst en ten gevolge van gelijk welke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of copyright-rechten van derden.

De exposant zal ten aanzien van REVA vzw in elk geval gehouden zijn tot het betalen van alle schade die REVA vzw oploopt ingevolge de met REVA vzw onderhandelde of afgesloten overeenkomst.

 1. OVERMACHT

Indien door overmacht of onvoorziene omstandigheden de beurs niet kan plaatsvinden kunnen de exposanten geen aanspraak maken op terugbetaling of schadevergoeding ten laste van REVA vzw. De gestorte inschrijvingsgelden zullen na betaling van alle ondernomen uitgaven en werkingskosten, wel verdeeld worden onder de exposanten, pro rata van de door ieder gestorte sommen. Indien door overmacht of onvoorziene omstandigheden de datum van de opening of sluiting zou wijzigen, zelfs indien het aantal beursdagen wijzigt, kunnen de exposanten geen aanspraak maken op terugbetaling of schadevergoeding ten laste van REVA vzw.

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van REVA vzw kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is: schriftelijk verbod of advies door een legitieme overheid, stakingen, bedrijfsblokkades, epidemieën, slechte weersomstandigheden en natuurrampen, brand, terroristische of andere aanslag of dreiging tot aanslag, bommelding … enz.

Een exposant kan nooit overmacht inroepen wegens voorraadtekort (ongeacht de reden), wegens contractbreuk door een van zijn leveranciers of wegens wettelijke of administratieve beperkingen die hem zijn opgelegd. Voor alle andere gevallen oordeelt de Raad van Bestuur van REVA vzw of en in welke mate een gemotiveerde aanvraag voor overmacht toegestaan wordt. Deze beslissing is bindend.

 1. SLOTBEPALINGEN

De bepalingen vermeld in alle geldende en toepasselijke reglementeringen van Flanders Expo/Easyfairs, zijn integraal van toepassing op de exposanten. Elke exposant verbindt zich ertoe zich rechtstreeks te bevragen bij Flanders Expo/Easyfairs m.b.t. de door hen gestelde voorwaarden, voorschriften, aansluitingen, verzekeringen, inlichtingen … enz. dewelke van deze uitgaan en zich daaraan te conformeren.

REVA vzw behoudt zich het recht voor in alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, een beslissing te treffen waartegen geen beroep bestaat.

De eventuele nietigheid van één of meerdere van de bepalingen, of een deel van een bepaling, in dit reglement doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In voorkomend geval behoudt REVA vzw zich het recht voor de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) andere rechtsgeldige bepaling(en) in de geest van de originele bepaling(en).

 1. BETWISTINGEN

Op dit reglement, en ook op alle documenten van REVA vzw, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassingen. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement Gent.