Privacybeleid

Privacyverklaring

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in REVA vzw met maatschappelijke zetel te Beselarestraat 44, 8890 Dadizele en met ondernemingsnummer BE 0434.0445.306 (hierna “REVA” genoemd, of “ons” of “wij”). Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw privacy om te gaan. In deze ‘Privacy verklaring’ laten we u weten welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

In dit kader treden wij op in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor verwerking.

Onze privacy verklaring is van toepassing op al onze activiteiten (hieronder “Prestaties” genoemd), in het bijzonder op:

 • De relatie met de bezoekers van de beurs;
 • De relatie met de exposanten van de beurs;
 • De relatie met leveranciers;
 • Het aantrekken van nieuwe bezoekers;
 • Het zoeken naar nieuwe exposanten;
 • Het netwerken;
 • De relatie met de medewerkers van de beurs.

Basis van ons privacy beleid

 • Wij handelen conform de GDPR, de Europese privacy wetgeving;
 • Wij verwerken enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het omschreven doel en beperken deze verwerking in de tijd;
 • Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot de mensen voor wie de toegang noodzakelijk is;
 • Wij streven naar maximale volledigheid en correctheid van de persoonsgegevens;
 • Wij zorgen voor een maximale en redelijke beveiliging van de persoonsgegevens;
 • Wij communiceren transparant over welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel en wat de rechten zijn van de betrokkenen;

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken in principe geen gevoelige persoonsgegevens zoals medische of biometrische gegevens, of gegevens met betrekking tot etniciteit, seksuele geaardheid, religie, politieke overtuiging, syndicale aansluiting of gerechtelijk informatie.

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

(1) Klanten (= exposanten van de beurs)

Deze persoonsgegevens houden we van onze klanten bij:

 • Coördinaten (naam; adres; contactpersoon; functie; telefoon/gsm; e-mail; website);
 • IP-adres;
 • Financiële info en bestel-, prestatie- en betalingshistoriek;
 • Product-technische en/of inhoudelijke content mbt de samenwerking.

Met volgende doelen:

 • De operationele aspecten m.b.t. de beursorganisatie zo goed als mogelijk kunnen uitvoeren (o.a. verwerking en afhandeling van vragen; uitvoeren van de dienstverlening; administratieve verwerking; solvabiliteitscontrole; bestel- en betaalhistoriek bijhouden; …);
 • Traceren en beperken van spam en verhogen van de data security (m.b.t. het IP-adres);
 • Dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak);
 • Statistische verwerking van de geografische spreiding van de exposanten, met het oog op het optimaliseren van onze dienstverlening naar onze exposanten en onze bezoekers;
 • Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde Prestaties.

De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op contractuele verwerking of op gerechtvaardigd belang. Door een overeenkomst af te sluiten – via de online inschrijving voor de beurs, of op eender welke wijze – gaat de exposant expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens voor bovenstaande doelen.

Deze gegevens worden bewaard tot 10 jaar nà de jongste prestatie. Deze bewaartermijn wordt ons opgelegd om in orde te zijn met de fiscale verplichtingen.

(2) Prospecten (potentiële exposanten)

Om de continuïteit van de REVA-beurs op een vlotte manier te kunnen organiseren, zijn wij steeds op zoek naar (nieuwe) potentiële exposanten. Dit kan gebeuren op diverse wijzen (vb. via de website; via beurzen, via netwerking; via mond-tot-mond-reclame; via publiciteit; nieuwsbrieven…) In dit kader houden we volgende persoonsgegevens bij:

 • Coördinaten (naam; adres; contactpersoon; functie; telefoon/gsm; e-mail; website);
 • IP-adres;
 • Financiële info;
 • Product-technische en/of inhoudelijke content mbt de mogelijke toekomstige samenwerking.

Met volgende doelen:

 • De operationele aspecten van de mogelijks toekomstige samenwerking met onze prospecten goed te kunnen uitvoeren (o.a. verwerking en afhandeling van vragen; administratieve verwerking; historiek van contactmomenten bijhouden; …);
 • Traceren en beperken van spam en verhogen van de data security (m.b.t. het IP-adres);
 • Dienstverlening in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak);
 • Statistische verwerking van de geografische spreiding van de exposanten, met het oog op het optimaliseren van onze dienstverlening naar onze exposanten en onze bezoekers;
 • Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde Prestaties.

De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op gerechtvaardigd belang.

Deze gegevens worden bewaard tot 6 jaar nà de jongste beurs. Deze bewaartermijn omvat typisch 3 beursedities.

(3) Bezoekers van de beurs

Deze persoonsgegevens houden we bij van onze bezoekers:

 • Coördinaten (naam, voornaam, postcode, e-mail);
 • Profiel (gebruiker van hulpmiddelen en meer/minder dan 65 jaar, professional, student, vrijwilliger en/of mantelzorger).
 • Assistentie- of begeleidingsnood.

Met volgende doelen:

 • Toegangskaart opsturen
 • Statistische verwerking van de profielen van de beursbezoekers, met het oog op het optimaliseren van onze dienstverlening naar en de beleving van onze exposanten en onze bezoekers;
 • Uitnodiging voor volgende edities van de beurs
 • Inschrijving op REVAnews

De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op gerechtvaardigd belang. Er wordt een afzonderlijke toestemming gevraagd voor de inschrijving op REVAnews en voor de uitnodiging voor volgende edities.

Deze gegevens worden bewaard tot 6 jaar nà de jongste beurs. Deze bewaartermijn omvat typisch 3 beursedities.
De info m.b.t. begeleidings- of assistentienood wordt niet bewaard.
De gegevens uit de profilering wordt irreversibel geanonimiseerd. In dit verband worden dus geen persoonsgegevens bewaard.

(4) Inschrijvingen voor REVAtalks (= bijwonen van lezingen)

Deze persoonsgegevens houden we bij van deelnemers aan REVAtalks:

 • Coördinaten (naam; instelling; postcode; e-mail);
 • Keuze van gewenste seminaries
 • Aanvraag attest gevolgde seminaries

Met volgende doelen:

 • Inschrijving seminarie
 • Organisatie van de verschillende seminaries op REVAstudy
 • Opmaken van een aanwezigheidsattest
 • Bekendmaken van het programma van de volgende edities van de beurs

De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op toestemming.

Deze gegevens worden bewaard tot 6 jaar (= typische 3 edities) nà de jongste beurs.

(5) Leveranciers

Deze persoonsgegevens houden we bij:

 • Coördinaten (naam; adres; telefoon/gsm; e-mail; website);
 • Contactpersoon (naam; functie; telefoon/gsm; e-mail);
 • Financiële info en bestel- en prestatiehistoriek;
 • Product-technische en/of inhoudelijke content mbt de samenwerking.

Met volgende doelen:

 • De operationele aspecten van de samenwerking met onze leveranciers zo goed als mogelijk te kunnen uitvoeren (o.a. verwerking en afhandeling van projecten; administratieve verwerking; solvabiliteitscontrole; bestel- en leverhistoriek bijhouden; …);
 • Samenwerking in de toekomst kunnen verbeteren (op inhoudelijk en op vormelijk vlak);
 • Informatie verschaffen over nieuwe of vernieuwde mogelijke samenwerkingen.

De wettelijke basisgrond voor het verwerken van deze persoonsgegevens berust op contractuele verwerking. Door een overeenkomst af te sluiten – mondeling, schriftelijk, door levering of op eender welke wijze – gaat de leverancier expliciet akkoord met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens voor bovenstaande doelen.

Wij streven steeds lange termijn relaties na met onze leveranciers. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, worden bewaard tot 10 jaar nà de jongste prestatie. Deze bewaartermijn volgt de bewaartermijn van de klanten.

Transfer van persoonsgegevens

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden, behalve aan een aantal van onze leveranciers (vb. communicatiebureau; uitbater beurscomplex; boekhouder…), maar beperkt tot diegenen die noodzakelijk zijn om de hierboven omschreven doelen te kunnen realiseren. In deze gevallen worden enkel de voor hen relevante persoonsgegevens gedeeld en wordt met deze derde partijen een overeenkomst afgesloten die de nodige garanties bevat m.b.t. de confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens bekend maken aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Er is geen datatransfer buiten de EU-zone.

Onze prestaties kunnen mogelijks linken bevatten naar derden, zonder dat persoonsgegevens doorgegeven worden. Hoewel wij met de grootste zorg omspringen met uw privacy, dient u er zich van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

Rechten van de betrokkenen

Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft het recht om:

 • De eigen persoonsgegevens op te vragen en in te kijken;
 • De eigen persoonsgegeven te corrigeren en actualiseren;
 • De eigen persoonsgegevens te laten schrappen (recht om vergeten te worden);
 • De eigen persoonsgegevens te beperken;
 • De eigen persoonsgegevens te laten overdragen;
 • Gegeven toestemming in te trekken.

Wie een van deze rechten wil uitoefenen, kan hiervoor bij ons terecht (zie coördinaten onderaan deze Privacy Verklaring). Hij/zij dient zich te identificeren en zal hiervoor binnen de 30 dagen antwoord krijgen. Weet echter dat de rechten van betrokkenen soms ondergeschikt zijn aan hogere belangen (vb. wettelijke verplichting om sommige gegevens bij te houden, …).

Beveiliging

Alle persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, worden met de grootste zorg bewaard en wij verbinden er ons toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

De toegang ertoe wordt voorbehouden aan diegenen die deze toegang nodig hebben in het kader van de hierboven omschreven doelen.

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van verwerking is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

De betrokkene erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij/zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan REVA, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog in hoofde van REVA.

Gebruik van cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de Website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de Website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van onze partners waarmee de Website samenwerkt. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de Website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van de Website die u heeft aangeklikt.

Wanneer u naar onze website gaat, worden de cookie-instellingen getoond en kunnen deze aangepast worden. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen.

Wij gebruiken deze informatie enkel om bij te houden hoe u de Website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Update van deze Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het huidige gebruik van en de huidige mogelijkheden van onze Prestaties. In een continue zoektocht naar verbeteringen van onze Prestaties, kan dit leiden tot een aanpassing aan deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op onze website.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking i.v.m. deze Privacy Verklaring, of wilt u uw rechten als betrokkene uitoefenen, dan kan u ons steeds bereiken via onderstaande coördinaten:

REVA vzw
contactpersoon: Dhr. Bart Parmentier
adres: Beselarestraat 44, B-8890 Dadizele
tel: +32 (0) 490/57.75.88
privacy@reva.be

Klachten

Indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief verwerkt worden kan u hiervoor een klacht indienen bij ons (zie bovenstaande coördinaten) of rechtstreeks bij de privacy commissie (commission@privacycommission.be).